กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
 

 
 


 
 
 


 
 
 

   
 
 
 
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนก่อสร้าง/แหล่งกักเก็บน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6297 ลว 18 ต.ค. 60 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6278 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 70 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6276 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบแปลน วงเงินงบประมาณฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6277 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
การสำรวจข้อมูลประปาหมู่บ้านทีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2650 ด่วนที่สุด ที่พล0023.3/ว6323 ลว 19 ต.ค.60 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 ที่พล0023.2/ว6324 ลว 19 ต.ค.60 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จ.พิษณุโลก และ ก.ท.จ.พิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว 6298 ลว 18 ต.ค.60 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จ.พิษณุโลก และ ก.ท.จ.พิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว 6298 ลว 18 ต.ค.60 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6283 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 40 
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6282 ลว 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 16 
เรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวตามแบบที่กำหนด ส่งให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 125 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 6248 ลว 16 ต.ค. 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 91 
การดำเนินตามกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6210 ลว 12 ต.ค. 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานศึกษาปฐมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6247 ลว 16 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 6246 ลว 16 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการฯ ที่ พล 0023.3/ว 6245 ลว 16 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6244 ลว 16 ต.ค. 60 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ที่ พล 0023.4/ว 6243 ลว 16 ต.ค. 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ ที่พล 0023.5/ว6212 ลว 12 ต.ค.60 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฎิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-Laas) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ประจำปี 2561 ที่ พล0023.5/ว6213 ลว 12 ต.ค 60 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 82 
 
 
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2206  [ 18 ต.ค. 2560 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2199  [ 18 ต.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว5916  [ 18 ต.ค. 2560 ]
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2170 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างการกรอก]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2178  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือให้จังหวัดสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามบัญชีรายชื่อศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว34  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2161  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู อบจ. เทศบาล และ อบต. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2183  [ 17 ต.ค. 2560 ]
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2170 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างการกรอก]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2174  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 กค. มท 0803.3/ว2163  [ 16 ต.ค. 2560 ]
สรุปประเด็นสำคัญจาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กยผ. มท 0815.2/ว2157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2136  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 สน.บถ. มท 0809.3/ว5863  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2150  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค รายการค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายสำหรับข้าราชการ) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2152  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
 
 
 
ทต.วัดโบสถ์ น้อมถวายความอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกเทียม จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึก [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกสลุด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มอบของใช้สำหรับเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึก [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ชมพู ประกาศ เรื่อง แจ้งเข้าพื้นที่ทำงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน,ห้องพัสดุ อาคารเฉลิมพ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.วงฆ้อง ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.วงฆ้อง ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.วงฆ้อง ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังวน บ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2560 อบต.วังวน นำโดย นายชัยธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพร ปลัด อบต.วังว [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านแยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟืองมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าแดง วันที่ 19 ตุลาคม อบต.ป่าแดงร่วมออกบูสอำเภอยิ้ม ณ บ้านนาล้อม ม.10 ต.ป่าแดง โดยอบต [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและเครื่อ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังวน พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 นายช่างโยธา และนายช่างไฟฟ้า กองช่าง ตัวแทน อบต.วังวน [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังวน พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 นายชัยธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพร ปลัด อบต.วังวน ปฏิบัติหน้าที [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.วังวน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
   
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ในพิษณุโลก มีที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 285  ตอบ 3
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 2510  ตอบ 349
สถ.จ.พิษณุโลก อยากโอนย้ายนักวิชาการพัสดุชำนาญการ (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 218  ตอบ 6
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน บ้างคะ (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 176  ตอบ 6
 
 
 
 
   

พวงหรีด ดอกไม้จันทน์

วัดบางกระทุ่ม
   
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล