กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
 

 
 


 
 
 


 
 
 

   
 
 
 
 
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว1272 ลว 14 มี.ค. 61 [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 162 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 61 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61) ตามตัวชี้วัดที่ 6 (LPA) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 078 ลว 12 ก.พ.61 [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 679 
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1338 ลว 19 มี.ค. 61 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 - 2563 ด่วนที่สุ [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 1315 ลว 16 มี.ค. 61 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
เปลี่ยนแปลงกำหนดรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ด่วนที่สุด ที่่ พล 0023.3/ว1321 ลว 16 มี.ค. 61 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561" [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุๅ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ที่ พล 0023.5/ว1285 ลว 14 มี.ค.61 [ 15 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1287 ลว 14 มี.ค.61 [ 15 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1289 ลว 14 มี.ค.61 [ 15 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 47 
การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/1288 ลว 14 มี.ค.61 [ 15 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1290 ลว 14 มี.ค.61 [ 15 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.4/ว1261 ลว 14 มี.ค.61 [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว119 ลว14 มี.ค. 61  [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 108 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว1274 ลว 14 มี.ค. 61 [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ขอข้อมูลตามแบบรายงาน 1-4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 118 ลว 14 มี.ค. 61 [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 98 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว1275 ลว 14 มี.ค. 61 [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำรายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2560" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1262 ลว 14 [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 221 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลว 5 มี.ค.61 [ 13 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
 
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.1/ว669 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 สน.บถ. มท 0809.5/ว732  [ 16 มี.ค. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว721  [ 16 มี.ค. 2561 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว697  [ 15 มี.ค. 2561 ]
การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว695  [ 15 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ., อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว800  [ 15 มี.ค. 2561 ]
ขอเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือภายในสังกัด สถ. ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว708  [ 14 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว707  [ 14 มี.ค. 2561 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว687 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว682  [ 13 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว681  [ 13 มี.ค. 2561 ]
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว668  [ 12 มี.ค. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3] [เอกสาร 4]  [ 12 มี.ค. 2561 ]
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2561 พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว677, 0808.3/2646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มี.ค. 2561 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว30  [ 12 มี.ค. 2561 ]
ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว43  [ 12 มี.ค. 2561 ]
 
 
 
ทต.บางระกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 9326 พล จำนวน 1 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับพี่น้องประชาชน หมู่ ๕ บ้านหนองเสือ(บ้านร้องเดินยาก) เรื่อ [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วัดโบสถ์ วีดีทัศน์วันท้องถิ่นไทย 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สมอแข วันพลังสตรี...พลังตำบลสมอแข 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.วัดโบสถ์ นายกเทศมนตรีตำบลตำบลวัดโบสถ์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พน [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
ทต.หัวรอ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.สนามคลี วันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561) [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ เตรียมงาน วันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (เมื่อ [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ ทางเทศบาลตำบลบางระกำ ได้ทำการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามคำร้องขอ ในโครงการเทศบาลเ [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ชุมแสงสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนั [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หินลาด กิจกรรม เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 [ 18 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
   
อบต.นครป่าหมาก เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ดอนทอง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ดงประคำ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.บ้านใหม่ ทต.มีนโนบายอย่างไรในการกำจัดสุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากและไ (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
 
 
 
 
   

พวงหรีด ดอกไม้จันทน์

วัดบางกระทุ่ม
   
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 159  ตอบ 1  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล