กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
 

 
 


 
 
 


 
 
 

   
 
 
 
 
 
แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7246 ลว 30 พ.ย. 60 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 207 
(เพิ่มเติม) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560  [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1212 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ พล 0023.2/ว5267 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1638 
โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินการและนิเทศงาน จังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/42 ลว 19 มกราคม 2561  [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
รายงานผลการรับสมัคร อถล. ด่วนที่สุด ที่พล.0023.3/ว024 ลว 19 มกราคม 2561 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ที่ มท 0816.3/ว31 ลท 5 มกราคม2561 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) ด่วนที่สุด ทีพล.0023.3/790 ลว 18 มกราคม 2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่พล.0023.3/ว269 ลว 18 มกราคม 2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
การดำเนินงานจัดตั้ง "จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน " ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว023 ลว 17 ม.ค.61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 249 ลว 17 ม.ค.61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" ที่ พล 0023.3/ว 250 ลว 17 ม.ค. 61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
การประกวดหนังสั่นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ พล 0023.3/ว 251 ลว 17 ม.ค. 61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ขั้น ปี 3 และ RT ป.1 ที่ พล 0023.3/ว 253 ลว 17 ม.ค. 61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
การอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะฯ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 022 ลว 17 ม.ค. 61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 254 ลว 17 ม.ค. 61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2560 พล 0023.5/ว 018 [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
จัดส่งรายงานการนำเงินส่งเข้าบัญญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พล 0023.5/ว 019 [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 017 ลว 16 ม.ค.61 [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ พล 0023.5/ว 016 [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว176  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 กพส. มท 0810.5/ว154  [ 18 ม.ค. 2561 ]
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว148  [ 18 ม.ค. 2561 ]
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว172  [ 18 ม.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว173  [ 18 ม.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค มท 0803.3/ว171  [ 18 ม.ค. 2561 ]
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กศ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว146  [ 17 ม.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว157  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว153  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กศ. มท 0816.3/ว155  [ 17 ม.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) กศ. มท 0816.1/ว127  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0263  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว119  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว104  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว99  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด่วนที่สุด กศ. มท0816.3/ว98  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือให้จัดตั้่ง และสมัครเป็นสมาชิก (ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ....) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว495  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว109  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว108  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว106  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว107  [ 15 ม.ค. 2561 ]
 
 
 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาด [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ตลุกเทียม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ตลุกเทียม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ดินทอง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกเทียม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.วังน้ำคู้ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดพริก ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่านางงาม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่านางงาม ครั้งที่ 1/2561 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่านางงาม ..กำหนดการโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2562)เพิ่มเติ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.วังโพรง การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เนินมะปรางเกมส์” ครั้งที่ 16 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองกะท้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดพริก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยแก้ว ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ไผ่ล้อม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกส) [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
อบต.มะต้อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
   
อบต.บึงพระ ควันไฟเตาเผาถ่านใน ซอยพวงเพชร ม.10 หน้าเรดาร์ทางเข้าสนามบิน (20 ม.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงานบ้างคะ (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอน-ย้าย เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชำนาญบ้างครับในจังหวัดพิษณุโลก (17 ม.ค. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.วัดพริก สอบถามตำแหน่ง (16 ม.ค. 2561)    อ่าน 104  ตอบ 1
 
 
 
 
   

พวงหรีด ดอกไม้จันทน์

วัดบางกระทุ่ม
   
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2560)    อ่าน 95  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล