กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
 

 
 


 
 
 


 
 
 

   
 
 
 
 
 
ติดตามการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/3687 ลว 18 ก.ค.61  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 102 
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารองค์การ) ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ ว2146 ลว 11 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 171 
การขอรับการสนับสนุน งปม.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 235 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 289 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/61 วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/61 วันที่ 25 มิ.ย.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
แนวทางการส้รางความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัด อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ ที่ พล 0023.3/ว 3767 ลว 20 ก.ค.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มิ.ย.61 ที่ พล 0023.5/ว3762 ลว 20 ก.ค. 61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว3766 ลว 20 ก.ค.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/3761 ลว 20 ก.ค.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0023.5/ว 248 ลว. 19 ก.ค.2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือดำเนินการจามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ที่ พล 0023.3/ว 3718 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินรางวับให้แก่ อปท.  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. พล 0023.5/ ว 246 ลว19 ก.ค. 61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
รายงานการนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 245 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3715 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ที่ พล 0023.5/ ว 244 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
การจัดข้อตกลงเป็นหนังสืออื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ ว243 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3682 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3680 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3679 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
 
 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/516  [ 19 ก.ค. 2561 ]
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/2221  [ 19 ก.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 19 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
 
 
 
อบต.นาบัว ประกาศ แบบสรุปรายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.วัดโบสถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบอำเภอบางระกำ (เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ) [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบล [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง โครงการพาน้องเข้าวัดถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดวชิรธรรมวาส ม.๑๑ บ้านโรงบ่ม [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังทอง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านกลาง โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโล [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หอกลอง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีภิรมย์ เชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา 9 วัด [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาต [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและวัสดุสำหรับใช้ในโครงการแ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสถานที่ (โครงการแข่งขันกี [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
   
สถ.จ.พิษณุโลก ถามบริษัทแน็กฯ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เรียนถามท้องถิ่นจังหวัดค่ะ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.พันชาลี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
 
 
 
 
   

พวงหรีด ดอกไม้จันทน์

วัดบางกระทุ่ม
   
 
 
   
 
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ 086-6431166 (3 มี.ค. 2561)    อ่าน 54  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 268  ตอบ 1  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล