กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
   
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ที่ มท 0810.3/ว0357 ลว 19 ม.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 2893  
 
หนังสือ มท 0810.3/ว6247 ลว 3 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 4494  
 
หนังสือ มท 0810.3/ว1617 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท. ชุดที่ 1 [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 1541  
 
หนังสือ มท 0810.3/ว 7487 ลว 26 ธ.ค. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 608  
 
หนังสือ มท 0810.3/ว5797 ลว 10 ต.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท. [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 4614  
 
หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 5044  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. พ.ศ.2548 [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 27 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 204  
 
  (1)