หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
ห้วยแก้ว
ศาสนสถานในชุมชน
ห้วยแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อ.บางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก
1
2
3
 

 
 


 
 
 


 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 109 ลว 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 20 
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 110 ลว 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรัขบการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 25 เดือนมกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 25 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวด 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 1145 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 63 
การโอนเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ พล 0023.5/ว 1136 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 47 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 108 ลว. 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 80 
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 107 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 80 
การนำเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าศึกษาดูงาน ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 106 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 61 
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว2528 ลว 17 ก.พ. 63  [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 48 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 105 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 67 
แจ้งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติงานตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 104 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 34 
ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ที่ พล 0023.3/ว 103 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ พล 0023.3/ว 102 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 102 
ขอความร่วมมือเชิญบุคลากรและขอรับการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ที่ พล 0023.3/ว 101 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 35 
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 100 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 65 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1069 ลว 14ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 89 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1068 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 51 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 1060 ลว. 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 56 
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 1045 ลว 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 57 
 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
อบต.ชมพู ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 32 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อพาผู้เข้าร่วมโครงก [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-8217 พิษณ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง จ้างเหมาเกลี่ยขยะและฝังกลบขยะ บ่อขยะเทศบาลตำบลปลั [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หอกลอง องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ดำเนินการล้างถัง ล้างระบบปะปา หมู่ที่ 1 บ้านหอกลอง [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังยาง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.วังยาง สมัยสามัญ สามัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังยาง ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ดำเนินการนำยางแอสฟัลท์ติกถุง ลงปะถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ม.๑๔ บ้านหนองบอน [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำสุขภาพตำบลวังทอง [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านดง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรย้อย ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
   

พวงหรีด ดอกไม้จันทน์

วัดบางกระทุ่ม
   
 
 
   
 
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ 086-6431166 (3 มี.ค. 2561)    อ่าน 2079  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 1207  ตอบ 1  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,646,267 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10