หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
ห้วยแก้ว
ศาสนสถานในชุมชน
ห้วยแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อ.บางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก
1
2
3
 

 
 


 
 
 


 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง ที่ พล 0023.5/ว 8451 ลว 1 มิถุนายน 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
การพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3629 ลว 29 พ.ค. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 ที่ พล 0023.2/ว3689 ลว 1 มิ.ย. 63 (สำเนาประกาศ ก.อบต.จ.พล) [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 58 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 ที่ พล 0023.2/ว3689 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 108 
แจ้ง อ.เมือง การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023./8403 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
แผตรวจติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ ที่ พล 0023.1/ว307 ลว 28 พ.ค. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว3631 ลว 29 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
กำหนดการนำเสนอข้อมูลและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขอ อปท. ที่ยังไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 309 ลว 29 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 306 ลว. 28 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 86 
โปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ที่ พล 0023.5/ว 305 ลว. 28 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
รายงานการนำส่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 304 ลว. 28 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 71 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว3619 ลว 19 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 224 
แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการของเทศบาล แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 72 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 3590 ลว 28 พ.ค. 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3584 ลว 28 พ.ค. 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 119 
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตาข้อบัญญัติ - เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว303 ลว. 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 138 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.5/ว 3549 ลว 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2563 ที่ พล .0023.5/ว297 ลว. 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
รายชื่อผู้ดูแล กลุ่มโอแพนแชท (OpenChat) ในแอพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 301 ลว 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง \"ภูมิปัญญาเล่าเรื่อง : ของกิน ของเล่น ของใช้\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 300 ลว 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
 
 
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
 
 
 
ทต.บางระกำ ภารกิจเทศบาลตำบลบางระกำ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรย้อย [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ แสดงเจตจำนงสุจริต และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางระกำเมือง [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรย้อย ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการซ่อมสร้าง(โดยวิธีเ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรย้อย ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการซ่อมสร้าง(โดยวิธี [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (1 มิถุนายน 2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรย้อย ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการซ่อมสร้างถนนสายบ้า [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรย้อย ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการซ่อมสร้างถนนสายบ้า [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรย้อย ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการซ่อมสร้างถนนสายโป่ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรย้อย ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการซ่อมสร้างถนนสายบ้า [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรย้อย ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการซ่อมสร้างถนนสายท่อ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรย้อย ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการซ่อมสร้างถนนสายนาย [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรย้อย ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรย้อย ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
   

พวงหรีด ดอกไม้จันทน์

วัดบางกระทุ่ม
   
 
 
   
 
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ 086-6431166 (3 มี.ค. 2561)    อ่าน 2335  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 1269  ตอบ 1  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ห้วยแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,999,425 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10