กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายวาณิชย์ บางสี
ประธานสภาเทศบาล
 


 
นายสมศักดิ์ พุ่มพัด
รองประธานสภาเทศบาล


 
-ว่าง-
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นางโสม วิกิจการโกศล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนรา มนูญญา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายชัยกฤต อินทรีย์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวีระ ต้นพิศมัย
สมาชิกสภาเทศบาล


นางจารุวรรณ ภารังกูล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจำนงค์ เมฆชาวนา
สมาชิกสภาเทศบาล