หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 130  
 
ที่ มท 0810.3/ว0357 ลว 19 ม.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 3512  
 
หนังสือ มท 0810.3/ว6247 ลว 3 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 6493  
 
  (1)     2