หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ตำบลบางกระทุ่มมีถนนลาดยาง และถนนลูกรังติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง ดังนี้

เส้นทางรถไฟจากสถานีบางกระทุ่มหมู่ที่ 5 ไปสถานีบ้านแม่เทียบหมู่ที่ 1 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรมีรถไฟวิ่งรับส่ง วันละ 6 เที่ยว และนอกจากนี้สถานีรถไฟบางกระทุ่ม ยังสามารถที่จะเดินทางทั้งเที่ยวขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ หรือเที่ยวล่องไปกรุงเทพฯ ได้ด้วย

ถนนจากบ้านบางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ไปยังหมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบ หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง เป็นถนนลาดยางประมาณ 6 กิโลเมตรถนนคอนกรีตและลูกรังประมาณ 8 กิโลเมตร

ถนนจากบ้านแม่เทียบหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 2 บ้านคลองกระล่อนไปหมู่ที่ 4 เป็นถนนลาดยางประมาณ 4 กิโลเมตร และถนนลูกรังประมาณ 4 กิโลเมตร

ถนนลาดยางเลี่ยงเมืองและถนนลาดยางในหมู่บ้านหมู่ที่ 3, 4, 5 และ 6 รวมประมาณ 10 กิโลเมตร
 
 
 
ปริมาณน้ำในรอบปีปริมาณน้ำฝน ตำบลบางกระทุ่มมีแหล่งน้ำที่สำคัญดังนี้

คลองแม่เทียบคลองห้วยแก้ว คลองบางกระทุ่ม คลองบึงเวียน เป็นคลองที่ไหลมาจากอำเภอเมืองผ่านหมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบเรียกคลองแม่เทียบไหลเข้าสู่หมู่ที่ 5 และ 6 เรียกคลองบางกระทุ่มแล้วแยกเป็นสองสายมายังหมู่ที่ 5, 4, 3 และ 2 เข้าสู่ตำบลนครป่าหมากเรียกคลองห้วยแก้วส่วนอีกสายหนึ่งผ่านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 7 และเข้าสู่ตำบลไผ่ล้อมเรียกคลองบึงเวียนคลองเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วมีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตรกว้างเฉลี่ยประมาณ 30 เมตรมีน้ำไม่ทั้งปีเนื่องจากมีการทำนาปรังกันมากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมทุกปีน้ำจะแห้งหมดแต่ถ้าชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าน้ำแห้งไปถึงระดับหนึ่งจะหยุดสูบ เพื่อการเกษตรได้ประมาณ 15,000 ไร่

หนองบัวอยู่ในหมู่ที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 80 ไร่ปัจจุบันขุดลอกคันเป็นถนนล้อมรอบแล้วเป็นที่เพาะขยายพันธุ์ปลาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

บึงเวียนอยู่ในหมู่ที่ 7 มีพื้นที่จำนวนประมาณ 60 ไร่ ปัจจุบันขุดลอกแล้วแต่ยังไม่หมดเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาและเลี้ยงสัตว์

หนองดงอยู่ในหมู่ที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ขุดลอกแล้วเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

บ่อบาดาลระดับตื้น (บ่อตอก) มีจำนวน 670 บ่อกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านลักษณะบ่อมีความลึกประมาณ 24 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 - 40 นิ้ว ใช้น้ำในการเพาะปลูกได้ 20 ไร่/บ่อ รวมเป็นพื้นที่การเกษตร 13,380 ไร่ บ่อในแต่ละหมู่บ้าน มีดังนี้
 

หมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบ จำนวน 113 บ่อ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองกระล่อน จำนวน 58 บ่อ

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะคู จำนวน 118 บ่อ

หมู่ที่ 4 บ้านบางกระทุ่ม จำนวน 14 บ่อ

หมู่ที่ 5 บ้านบางกระทุ่ม จำนวน 48 บ่อ

หมู่ที่ 6 บ้านบางกระทุ่มใน จำนวน 45 บ่อ

หมู่ที่ 7 บ้านบึงเวียน จำนวน 83 บ่อ

หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง จำนวน 62 บ่อ

หมู่ที่ 9 บ้านใหม่บางกระทุ่ม จำนวน 89 บ่อ