หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลห้วยแก้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคืออาชีพเลี้ยงสัตว์ และค้าขาย สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลห้วยแก้ว อยู่กันอย่างเรียบง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และด้านศาสนาวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ชาวตำบลมีจิตใจที่ดีงาม และมีความพร้อมในการช่วยกันสรรค์สร้างให้ตำบลห้วยแก้วให้น่าอยู่ต่อไป
 
 
   
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม (มัธยมศึกษา) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดแม่เทียบ (อนุบาล-ประถมศึกษา) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม (อนุบาล-ประถมศึกษา) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว แห่งที่ 1 (หมู่ที่ 6 บ้านบางกระทุ่มใน) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว แห่งที่ 2 (หมู่ที่ 3 บ้านเกาะคู) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
 
 
 
ศาสนสถานในตำบล มีวัด จำนวน 3 วัด

วัดห้วยแก้ว (เขตเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม)

วัดบ้านแม่เทียบ

วัดบางกระทุ่ม
 
 

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เหมือนคนไทยภาคกลาง โดยการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่างานบวชงานแต่ง ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะมีพิธีทางศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องภาษาพูดจะใช้ภาษาไทยภาคกลาง ศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดกระจายตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 3 วัด คือ วัดห้วยแก้ว (เขตเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม) วัดบ้านแม่เทียบ วัดบางกระทุ่ม ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ประชาชน ร่วมกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ