กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
พันจ่าโทอิสริยะ อินทะแสง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
 
 


 
นายทรงเดช อินต๊ะนนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายรุ่งรดิศ เหมฤดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางทัศนีย์ นุชเทียน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวพิจิตร์ จันทะสาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวรัชนก จันทร์สิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวภาสวรรณ แจ้งเล็ก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จ.ส.อ.อนุสิทธิ์ สีสังข์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน