กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ  
   
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนการดำเนินการ การบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
   
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา และการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  
   
จัดให้ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  
   
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้มีความสวยงามเป็น ระเบียบและลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ  
   
ส่งเสริมและให้บริการด้านสุขภาพ และงานด้านสาธารณสุขต่างๆ  
   
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น  
   
ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
   
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน